पोहणे शिकवतांना घेतली मैत्रिणीच्या पुच्चीची मजा

हॅलो मित्रांनो. मी पंचवीस वर्षाचा युवक असून माझं घर एका शहरापासून दूरच्या खेड्यात आहे. ही गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी त्या गावात शिकत होतो. माझ्या शेजारीच एक अतिशय कामुक शरीराची मुलगी राहायची. तिचं नाव वैशाली होतं. ती माझ्यापेक्षा एक वर्षाने लहान होती. आम्हा दोघांच्याही कुटुंबाचे एकमेकांशी चांगले संबंध असल्याने ती माझ्याशी चांगलीच मोकळेपणाने वावरायची.
उन्हाळ्यात आम्ही मुलं गावा जवळच्याच एका ओढ्यात पोहायला, आंघोळीला जायचो. तिथे आम्ही खूप मस्ती करायचो. एक दिवस वैशाली मला म्हणाली, “राजेश मला पण पोहणे शिकवणा रे. मला पण खूप इच्छा आहे पोहायची.” मला तर तिची इच्छा ऐकून आनंदच झाला. तिला बघून भल्याभल्यांचे लवडे ताणायचे आणि आता हिला पोहणे शिकवण्याच्या बहाण्याने मला तिच्या शरीराशी लगट करण्याची सुवर्णसंधी चालून आली होती. म्हणून मी तिला म्हणालो, “हो. त्यात काय? शिकवतो मी तुला. ह्यात कोणती मोठी गोष्ट आहे? जाऊ आपण एखाद दिवस ओढ्यावर.”
वैशाली खुश झाली आणि मग घरी वापस गेली. तिच्या गेल्यानंतर माझ्या मनात आनंदाचे लाडू फुटायला लागले. साली स्वतःहून माझ्याकडे तिच्या शरीरावरून हात फिरवण्यासाठी आली होती. तिच्या भरलेल्या मावांची कल्पना करून मी किती तरी वेळा मूठ मारली होती. पण आता हिला पोहणे शिकवण्याच्या बहाण्याने मला हिला चोदायची पण आस लागली होती.
एके दिवशी गावात सरपंचाच्या मुलीचे लग्न होतं. माझे सर्व मित्र मिठाई खायला लग्नात गेले होते. माझ्यासाठी तर वैशालीची पुच्चीच मिठाई समान होती. मी तिच्या घरी गेलो. तिच्या घरचेही लग्नाला गेले होते आणि ही सुद्धा साडी लावून लग्नाला जाण्याच्या तयारीत होती. मी तिला म्हणालो, “वैशाली, चल मी तुला पोहायला शिकवतो.” ती म्हणाली, “अरे आता तर मी लग्नाला जात आहे ना.” मी म्हणालो, “वैशाली मग नंतर आपल्याला संधी मिळणार नाही कारण की मग गावातली मुलं ओढ्यावर असतील आणि मग मला तुला पोहणे शिकवता येणार नाही. आपण लवकरच परत येऊ मग वाटल्यास आपण दोघेही लग्नाला जाऊ.”
यावर ती तयार झाली. मग आम्ही दोघेही आमच्या शेताकडे असलेल्या त्या ओढ्याकडे जायला निघालो. दुपारची वेळ होती. सर्वत्र शांतता होती. आजूबाजूच्या शेतात कोणीही काम करत नव्हते. बहुतेक सर्व सरपंचाच्या मुलीच्या लग्नाला गेले होते.
मग ओढ्याजवळ पोहोचताच मी तिला म्हणालो, “चल वैशाली कपडे काढ .” ती म्हणाली, “मला तुझ्यासमोर कपडे काढायला लाज वाटत आहे.” मी म्हणालो, “मग कसे शिकणार पोहणे? हे बघ मी माझे कपडे काढत आहे.” असं म्हणून मी माझे कपडे काढून फक्त चड्डी वर उभा झालो. माझ्या चड्डीत माझा नागोबा उठून बसला होता. ती म्हणाली, “बरं मी निदान पेटिकोटवर तरी असेल.” मी म्हणालो, “हो काही हरकत नाही.”
मी असे म्हटल्यावर ती जवळच्याच झुडपात शिरली. मला तिथूनही ती दिसत होती. तिने तिची साडी आणि ब्लाऊज काढला. मग तिने तिचा पेटिकोट वरती छातीशी बांधला आणि ती त्या झुडपातून बाहेर आली. मी तिच्याकडे बघतच राहिलो. काय दिसत होती वैशाली! तिच्या टोंगळ्या वरचे त्या भरीव मांड्या!! वाहह..! आज तर तिला स्पर्ष्यायची ही सुवर्णसंधी मी सोडणारच नव्हतो. तिचं ते मंदाकिनी सारखं रूप बघून माझा लंड चांगलाच उठला. तिने माझ्या चड्डीत तयार झालेल्या तंबूकडे बघितलं आणि तोंडावर हात ठेवत हसली. काय जवानी होती तिची! तिचे उभार त्या पेटिकोट मधूनही बाहेर यायला बघत होते. मी तिच्या उभाराकडेच बघत होतो.
ती लाजून हाताने तिचे शरीर लपवायला लागली तसा मी एकदम भानावर आलो आणि तिला म्हणालो, “चल उतर पाण्यात. काही जास्त पाणी नाही आहे. मी आधी जातो तू माझ्या मागे मागे ये.” ती म्हणाली, “ठीक आहे. येते मी तुझ्या मागून.”
मी पाण्यात उतरलो. पाणी अगदी माझ्या छातीपर्यंत होतं आणि तिच्या तर डोक्यापर्यंत आला असता. ती माझ्या मागोमाग पाण्याखाली उतरली तसा तिचा पाय घसरला आणि ती भितीने ओरडली, “आईई… गगग.. मेले… राजेश…” मी चटकन तिला पकडून घेतलं. तिनं भितीने मला एकदम करकचून पकडून घेतलं होतं. तिचे उभार माझ्या छातीला दबले होते. मला वाटलं तिनं अगदी असंच उभं राहावं पण ती ओरडत असल्याने मी तिला आधार देत त्या ओढ्याच्या किनाऱ्यावर बसवलं.
मी तिच्याकडे बघितलं तर पेटिकोट ओला झाल्याने तिचे उभार स्पष्टपणे दिसायला लागले होते. ते बघून माझ्या चड्डीत माझ्या लंडाचा दंडा तयार झाला होता. त्यामुळे पाण्याबाहेर जायला मला कसेतरीच होत होतं. तिच्या गोऱ्या टांगा बघून मी अनियंत्रित होत चाललो होतो. मी तिला म्हणालो, “वैशाली ये ना. मी आहे ना? काही होत नाही. अशी घाबरशील तर पोहणे कसे शिकशील?”
ती माझी भक्कम छाती बघत आपला पेटिकोट नीट करत म्हणाली, “तू आधी पाण्याबाहेर ये. मग तुझ्या सोबतच मी पाण्यात येईल.” म्हणून मी पाण्याबाहेर निघालो. माझा लंड चड्डीतच भुजंगासन करून होता. ते बघून ती फार लाजली. मी तिला पकडून बसलो आणि तिला पोहण्याचे नियम शिकवायला लागलो. तशी ती पाण्यात यायला तयार झाली. मी तिचा हात पकडला. ती म्हणाली, “मला नीट पकड.” म्हणून मग मी तिच्या खांद्याला धरून पकडले. तशी ती माझ्या कवेत आली.
असे करताना तिचे वक्ष माझ्या पाठीशी घासले गेले. तिचा बोचा माझ्या उठलेल्या लंडाला दाबत होता. मग मी तिला तसंच पाण्यात नेलं आणि तिला पाण्यात हात पाय मारायला लावले. मी तिच्या शरीराला अशा रीतीने पकडलं होतं की माझ्या एका हातावर तिचे वक्ष होते आणि माझा दुसरा हात तिच्या कमरे खालून तिच्या पुच्चीवर आला होता आणि ती पोटावर पाण्यावर तरंगत होती. मी तिच्या आंब्यांना कुस्करत तिला पोहणे शिकवायला लागलो. तशी तीही गरम व्हायला लागली.
काही वेळाने ती म्हणाली, “चल आता मला किनाऱ्यावर ने. मी थकले आहे.” मी तिला माझ्या कुशीत उचललं आणि तिच्या गांडीचा कपारीत बोट घालून तिला किनाऱ्यावर बसवलं. ती थकून माझ्या छातीशी लेटली आणि मी एका हाताने तिचे वक्ष दाबायला लागलो. ती आणखीनच तापली आणि मला आणखी घेरून घट्ट चिपकली. तसा मी तिच्या ओठांचे चुंबन घेतलं आणि तिथेच तिला लेटवलं आणि तिच्या वक्षांवर मी किस केलं. ती कामुक सुस्कारली, “आहहहह..”
माझी हिम्मत आणखी वाढली आणि मी तिचा पेटीकोट खाली सरकवला आणि तिचे उभार मोकळे केले. काय कडक, रबरासारखे वक्ष होते तिचे! मी दोन्ही हातात ते पकडले आणि त्याचे निपल्स चोखायला लागलो. मी तिच्या पेटिकोट मध्ये खालून हात घातला आणि तिच्या चड्डीत बोटे घालून तिची पुच्ची घासायला लागलो. तशी ती कन्हायला लागली, “उउमममम… हहह..” ती म्हणाली, “मला भीती वाटत आहे राजेश, कुणी येईल ना.” मी म्हणालो, “अगं घाबरू नकोस. इथे कोणीच नाही. आपण फक्त दोघेच आहोत.”
असं म्हणून मी माझी चड्डी काढली तसा माझा नागोबा गुलाबी फणा काढून बाहेर आला. ती त्याच्याकडे डोळे विस्फारून बघतच राहिली. मी तिचा पेटिकोट पूर्णपणे काढून घेतला आणि तिची चड्डी एका झटक्यात तिच्या पायाबाहेर केली. माझ्या समोर तिची मखमली पुच्ची उघडी होती. मला लवकरात लवकर तिला चोदायचं होतं. म्हणून मी तिच्या अंगावर लेटलो आणि तिच्या त्या टाईट पुच्चीमध्ये मी माझा लंड घुसवला. तिच्या तोंडून आर्त किंकाळी निघाली, “अगगगगगग….. आईईई…. ”
मी तिच्या तोंडावर माझा पंजा ठेवला आणि लंड बाहेर काढून परत आतमध्ये घुसवला. ती परत मोठ्याने ओरडली. पण मी तिच्या ओरडण्याकडे लक्ष न देता तिची पुच्ची झवायला लागलो. थोड्याच वेळात तिलाही मजा यायला लागली. तिची पुच्ची फारच टाईट होती. पण ती चांगली ओली झाल्याने आता माझं इंजिन चांगलं शंटिंग करायला लागला. बस काहीच वेळात तिनेही खालून आपले चुतडे उचलत माझ्या धक्यांचा उत्तर द्यायला लागली.
अशा प्रकारे आम्ही दोघेही चोदाचोदी करायला लागलो. काही वेळाने तिचं शरीर आखडले आणि ती झडली. तिच्या त्या गरम पुच्चीच्या पाण्याने माझाही लंड वीर्य सोडता झाला. आमचा थकवा दूर झाल्यावर मग आम्ही पाण्यात शिरलो आणि आंघोळ करून मग गावात आलो आणि सरपंचाच्या मुलीच्या लग्नामध्ये सामील झालो. आता मी वैशालीला जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा पोहणे शिकवत झवायला लागलो होतो.


Online porn video at mobile phone


মা বলল তার ব্রা ছিড়ে গেছে চটি গল্পபெரியம்மா காமா கதைകമ്പിക്കുട്ടന് ടീച്ചര്மாமா மருமகன் மாமி காம கதைகள் மாமா காம கதைகள்নানা আমায় চুদলোperiyamma veetil poda loosu kamakathaikalभाऊ आणि बहिण sex विडयो/new-sex-stories/marathi-sex-stories/%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A0%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B8-%E0%A4%95%E0%A4%A5%E0%A4%BE/page/3/tamilmagansexstoriesरियाला मनसोक्त झवलेX.Bangla coti মা চাচিদের জালা মেটানোর গল্পww. xxx. कुवारी लडकी झवाझवी.cmChelli pellam iyendhiசாதனா.காமகதைआई ला झवले दोन मित्रांनीഎന്റെ അമ്മ കമ്പിதமிழ் சங்கீதாவின் செக்ஸ் கதைகள்Sex in cheyalani undiചെറിയ കുട്ടികളുടെ പൂറ്റിൽ അടിക്കുന്നത്ಹಳೆಯ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತುಣ್ಣೆ ಕತೆघाल रे लवडा माझ्यामगंल भाबि पुचि लडgavatil porgila zhavleshikshak Vidyarthi zavazavi katha ani videosperiyamma ennai kulipattiSumirbd.bangla choti.comdoghani hotel madhe thokale marathi kathaआजी झवल्याஅத்தை பெரியம்மா அண்ணி அக்கா கற்பழிப்பு குரூப் செக்ஸ் காமக்கதைகள்Didi ne mere nuni se kuch nikalaஅக்காவின் மடியில் இரவில்सारिका बाईला झवलेগ্রুপ সেকস বাংলা চোদাচোদিमराठी झवाझवी कहाणीകൂതിയിൽ വിരൽदोस्त की बहन ला झवलोfrnds sex stores teluguচুদার সময় চিতকার গল্পஅக்கா அம்மா தோட்டத்து காமகதைகள்भाऊ आणि बहिण sex विडयोaunty tadichina cheeraSex videoमराठिমার গুদ চীদাkerla sistherbrthersex brthersex sexஅம்மாவின் வாய்க்குள் விட்டு சப்ப ஆரம்பித்தாள்அம்மா புன்டைমেয়েদের।গুদে রসটাকা ছাড়া চুদাচুদি কাহিনীSex thamil ponuகடனை அடைக்க ஓத்துಆಂಟಿ ಮೇಲೆ ಆಸೆबहिणीला झवले सेक्स कथाஎன் கணவரின் அப்பாவை ஓத்தேன்मेरी मम्मी sexकाहानी याTuzya aaichi pucchi porn faapyমাকে ও কাজের মাসিকে একসাথে চোদাচোদির গল্পমাসতুতো দিদির Sex Chotimajjusexಬೆಂಗಳೂ ಅಂಟಿ ಕಮ ಕಥೆdeshi नवरा बायको boob press storisमराठी संभोगकथा केसाळ पुचचीkolkata bsnglapornலதா காமக்கதைகள்anna భార్య nu దెంగానుधंदेवाली स्री सेक्स कथाஎன்.மாமானர்.இன்ப.அனுபவம்.கதைகள்నానమ్మ తాతయ్య తో దెంగుడుammanamaka Oppathai paarthenনিপল মোচড়ানো চটিsex story read in marthiফুবাতো বোনের সকসি চটিwww x grup katha.co.inमराठी चुदाईमॅडमने घर बुलाकर चुदवायापुची सुजलीதேவிடியா அக்கா காமகதைमराठी चाटून बोट घालून झवा झवी स्टोरीমদন চুদাচুদি চটিशेजार ची पुच्ची झवलीpanimanishi gudda lo noppi kataluMoolikivasiym